logo-innovation

ชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกัน

"พลิกฟื้นประเทศ...ด้วยนวัตกรรมไทย"

 • Innovation
  +
  เพิ่มรายได้
  ของคนไทย

  พลิกธุรกิจ

  พลิกธุรกิจ
  "ให้รอด"

 • Innovation
  +
  ลดความเหลื่อมล้ำ
  ของคนไทย

  พลิกชีวิต

  พลิกชีวิต
  "ให้สุข"

 • Innovation
  +
  แก้ปัญหา
  สิ่งแวดล้อมของไทย

  พลิกสิ่งแวดล้อม

  พลิกสิ่งแวดล้อม
  "ให้ดี"

นวัตกรรมช่วยทลายปัญหา นวัตกรรมช่วยทลายปัญหา นวัตกรรมช่วยทลายปัญหา

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาสำคัญ 3 ด้านที่ฉุดรั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ปัญหากับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
เป็นผลจากวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวอย่างมาก ปัจจัยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถแข่งขันด้วยการผลิตสินค้า ต้นทุนต่ำ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมทำให้ประเทศยังไม่สามารถหลุดพ้นการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง

2. ปัญหาความเหลื่อมล้ำ (Inequality Issue)
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ตอกย้ำให้เห็นชัดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยเฉพาะรายได้ของกลุ่มคนรายได้น้อยที่ไม่พอเพียง ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและเกิดการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาส ด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของกลุ่มประชากรสูงอายุ

3.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Issue)
เป็นผลจากการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล มุ่งเน้นการเติบโตทาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดการปล่อย มลพิษออกสู่ธรรมชาติ รวมถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีการนำกลับไปทดแทน ก่อให้เกิดปัญหาการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเล็งเห็นว่า "นวัตกรรม" จะเป็นทางออกในการพลิกฟื้นประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤต และหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ จึงจัดทำแคมเปญ"นวัตกรรมประเทศไทย" (Innovation Thailand) เพื่อนำนวัตกรรมมาพลิกฟื้นประเทศ สร้างให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ได้อย่างสมดุล

"พลิกธุรกิจ ให้อยู่รอด"
นำนวัตกรรมมาพลิกรูปแบบธุรกิจใหม่ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจไทยอยู่รอด
"พลิกชีวิต ให้มีความสุข"
นำนวัตกรรมพลิกคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้สังคมไทยมีความสุข
"พลิกสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น"
นำนวัตกรรมมาพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกดีขึ้น
iden

ดวงดาว 4 แฉก สะท้อนถึงจุดเด่นและบุคลิก ของประเทศไทย 4 ด้าน ที่เอื้อให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ การผสมผสานจุดเด่นต่างๆ ของประเทศไทย ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย

IMAGINATIVE
ประเทศไทยเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างนวัตกรรมที่ดี
OPEN-MINDED
ประเทศไทยเปิดกว้าง เปิดรับไอเดียวใหม่ๆจากทุกมุมความคิด
FLEXIBLE
คนไทยมีความยืดหยุ่น พร้อมต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่ดี
CRAFTED
คนไทยมีทักษะฝีมือที่ประณีตสร้างสรรค์ผลงานได้แบบไร้ขีดจำกัด
iden

น้ำเงิน

สีของธงชาติ สะท้อนความมั่นคง
ความสงบสุขของประเทศไทย

iden

แดง

สีของธงชาติ สะท้อนถึงชาติไทย
ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลัง อบอุ่น

Innovation Thailand จึงเป็นแคมเปญที่ช่วยขับเคลื่อน
นวัตกรรมของประเทศไทยสู่ "การแข่งขันระดับโลก"
ทำให้ประเทศได้รับ "การยอมรับ มีภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ในระดับสากล" สร้าง "มูลค่าและคุณค่า" ที่ยิ่งใหญ่
ด้านนวัตกรรมสู่ประเทศไทย