iden
Innovation Thailand

Innovation Thailand

positioning-innovation-thailand

Innovation Thailand เป็นแพลตฟอร์มสร้างจุดยืนทางนวัตกรรม ของประเทศโดยมีเป้าหมายให้ "ประเทศไทยอยู่ใน 30 อันดับแรกของดัชนี นวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII)" เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ใหม่ของประเทศด้านนวัตกรรม และยกระดับประเทศให้ได้รับการยอมรับระดับโลก ในฐานะประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) ที่สามารถสร้าง นวัตกรรมนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

dan-innovation-thailand

Innovation Thailand เป็นแพลตฟอร์มสร้างเอกลักษณ์ทางนวัตกรรม ของประเทศโดยมีเป้าหมายให้เกิด "อัตลักษณ์ไทยรังสรรค์คุณค่าใหม่" เพื่อการ ใช้ชีวิตที่ประณีต 7 ด้าน ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและรองรับ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ครอบคลุมทั้งนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจที่เกิดรายได้ และการจ้างงาน และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ลดความเหลื่อมล้ำและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม

innovation-thailand-alliance

Innovation Thailand เป็นแพลตฟอร์มสร้างเครือข่ายนวัตกรรม ของประเทศไทยจากทุกภาพส่วน โดยมีเป้าหมายให้เกิด "พันธมิตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก" ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำ ของประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สังคม ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนา ต่อยอด และขยายผลนวัตกรรมไทยทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมให้ก้าวไกล สู่ตลาดโลก

innovation-thailand-dashboard

Innovation Thailand เป็นแพลตฟอร์มสร้างคลังข้อมูลนวัตกรรม ของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้เกิด "ข้อมูลนวัตกรรมประเทศไทย" ที่มีการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลนวัตกรรมของประเทศที่มีความหลากหลาย จากทุกภาคส่วน นำมาแสดงรวมกันไว้ในแดชบอร์ดเดียว ซึ่งจะทำให้เห็นถึง ภาพรวมศักยภาพสร้างนวัตกรรมของประเทศในหลากหลายมิติ และเกิดมุมมอง ของประเทศไทยที่แตกต่างจากเดิม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

More
นวัตกรรมเพื่อความประณีตในการใช้ชีวิต

DNA Innovation Thailand : Innovation for crafted living
จากดีเอ็นเอของคนไทยที่มีความประณีตในการใช้ชีวิต มีทักษะฝีมือใส่ใจในทุกรายละเอียด นำมาสู่การต่อยอดภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมยาวนาน หล่อหลอมร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลายเป็น "นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ประณีต" (Innovation for Crafted Living) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของประเทศไทย ที่รังสรรค์ให้เกิดคุณค่าใหม่ ทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต เกิดความมั่งคั่งของเศรษฐกิจ รวมถึงส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

INNOVATION THAILAND ALLIANCE
เป้าหมาย
พันธมิตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย

องค์กร/
หน่วยงานเป้าหมาย
 • logo

  ภาครัฐ

 • logo

  ภาคเอกชน

 • logo

  ภาคสถาบัน
  การศึกษา

 • logo

  ภาคสังคม

บทบาทความร่วมมือ
 • การเผยแพร่

  การเผยแพร่

 • การสร้างแรงบันดาลใจ

  การสร้างแรงบันดาลใจ

 • การพัฒนาศักยภาพ

  การพัฒนาศักยภาพ

 • การต่อยอด และขยายผล

  การต่อยอด และขยายผล

 • การเชื่อมโยงข้อมูล

  การเชื่อมโยงข้อมูล

line
การสื่อสารเผยแพร่ :
กิจกรรมสื่อสารคุณค่าใหม่
นวัตกรรมประเทศไทย
การสร้างแรงบันดาลใจ :
กิจกรรมต้นแบบ
นวัตกรรมประเทศไทย
การพัฒนาศักยภาพ :
กิจกรรมองค์กร
นวัตกรรมประเทศไทย
การพัฒนา
ต่อยอดและขยายผล :
กิจกรรมตลาด
นวัตกรรมประเทศไทย
การเชื่อมโยงข้อมูล :
แดชบอร์ดข้อมูล
นวัตกรรมประเทศไทย

Data Innovation Service

Data.Nia.or.th บริการข้อมูลนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

map-Thailand's-Innovation

Thailand's Innovation Dashboard

ข้อมูลสถานการณ์และภาพรวมด้านนวัตกรรมของประเทศไทย แสดงแผนที่ผู้ประกอบการนวัตกรรม และข้อมูลต่างๆ โดยแยกข้อมูลผู้ประกอบการตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

More
icon-innovation

Innovation District

เป็นแนวคิดใหม่ของการวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคมเมือง บนหลักการของการพัฒนาเมืองหรือย่านให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้รวมกันเป็นคลัสเตอร์ โดยการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจกรรม ในย่าน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ (connecting) ของผู้คน More

icon-innovation

Infrastructure

ค้นหารายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา พร้อมประเภทการให้บริการและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก More

blog
blog-innovation-thailand