EXHIBITION

นิทรรศการด้านนวัตกรรมจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

FORUM

เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

INNOVATION AWARDS

จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล จากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สังคม

FORUM HIGHLIGHT 2018

01. Asian Innovation Leadership Forum

ประกอบด้วยหัวข้อ Global Innovation Index (Gii), Financial Innovation, Global Innovation Policy

02. Government Transformation Forum

ประกอบด้วยหัวข้อ Driving Government towards Future

03. Future Business Forum

ประกอบด้วยหัวข้อ Innovation Driven Enterprise (IDE), Bioeconomy

AGENDA

Bitec
88 ถนนบางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260